شنبه, 28 مهر 1397

 

 

دعوت برای شرکت در مزایده عمومی یک مرحله ای

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد دو دستگاه خودروی سبک مازاد قابل شماره گذاری خود را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran) به شماره مزایده 100961107000001 بصورت الکترونیکی به فروش برساند.  

 لذا کلیه متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان روزنامه سیاست روز تاریخ 96/09/09 (نوبت اول) و مورخ 96/09/11 (نوبت دوم) و یا با وب سایت شرکت((WWW.QZRW.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 33239655-028 داخلی 219 و 220 دفتر قراردادهای شرکت تماس حاصل نمایند.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین

دیدگاه کاربران