پنجشنبه, 1 فروردین 1398

 

 

دعوت پیمانکاران واجد صلاحیت جهت شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه از پیمانکاران واجد شرایط (حداقل پایه 5 آب) جهت انجام عملیات تکمیلی ساماندهی و کنترل سیلاب توآباد که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran) به شماره مناقصه 200961107000008بارگذاری نموده است به صورت الکترونیکی به فروش رساند.  

 لذا کلیه شرکتهای واجد صلاحیت می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان روزنامه وطن امروز تاریخ 96/12/27 (نوبت اول) و مورخ 96/12/27 (نوبت دوم) و یا با وب سایت شرکت ((WWW.QZRW.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 33239655-028 داخلی 219 دفتر قراردادهای شرکت تماس حاصل نمایند.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین

دیدگاه کاربران