پنجشنبه, 1 فروردین 1398

 

 

برگزاری جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی در شرکت آب منطقه ای قزوین

جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای قزوین با حضور مدیر عامل، اعضاء هیئت مدیره، معاونین، مدیران و جمعی از کارشناسان شرکت آب منطقه ای قزوین با محوریت موضوع انسداد چاههای غیر مجاز و تعیین تکلیف چاههای فرم 1 استان در محل سالن جلسات این شرکت برگزار گردید.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین، در این جلسه با توجه به دستورات قضایی مناسب صادره از سوی دستگاه محترم قضایی مبنی بر فوریت پلمپ کلیه چاههای فرم 5 و اجرای احکام قضایی انسداد چاههای غیر مجاز مقرر گردید که امکانات و نیروهایی از معاونت های برنامه ریزی، طرح و توسعه، مطالعات، مالی و پشتیبانی به مدت 2 ماه در اختیار حوزه معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت قرار گیرد تا با برنامه ریزی دقیق و اجرایی نمودن موارد فوق اقدامات شایسته بعمل آید. همینطور در این جلسه نحوه تسریع در صدور پروانه بهره برداری برای چاههای فرم 1 نیز مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است در پایان این جلسه نیز مقرر گردید که نتیجه اقدامات به صورت روزانه توسط مدیران شهرستان ها به ستاد گزارش شود.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین

دیدگاه کاربران