جمعه, 29 تیر 1397
 
 
کد سند:    
انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین
مشخصات آگهی
 موضوع: انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین
تشریح:

مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: فرصت امروز
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/02/25
تاریخ آغاز: 1396/02/25
تاریخ پایان: 1396/02/31
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/03/10
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 167

دیدگاه کاربران