دوشنبه, 26 آذر 1397

 

 

 

در رابطه با ثبت نام داوطلبان امریه سربازی برای نوبت اعزام 97/12/1به آدرس http://amriyeh.moe.gov.ir مراجعه  فرمایید.

 

 بازدید:29