چهارشنبه, 3 بهمن 1397

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
تمدبد پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی و کشاورزی(13021447117) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری(13021447120) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب (13021447119) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی(13021447118) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انهار(13021447121) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری(13021447115) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری(13021447114) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
برسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه(13021447106) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه(13021447105) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکنی چاه(13021447103) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهره برداری )(13021447102) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل(13021447101) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدیدبهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های(کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف)(13021447100) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری