دوشنبه, 26 آذر 1397

سابقه طرح:

طرح مرمت وبازسازی اساسی شبکه آبیاری وزهکشی قزوین براساس مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره  124608/ت36531ن مورخ 25/10/1385 به این شرکت تفویض گردید. مهمترین هدف این طرح  ارتقا راندمان آبیاری با ترمیم شکستگی ها ،فرسودگی ها وتامین آب موردنیازبیش از70هزار هکتاراراضی زراعی مربوط به 30 هزارنفرکشاورز تحت پوشش می باشد. موافقتنامه این طرح به صورت ملی استانی شده دربهمن ماه سال 1385 با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان مبادله وبراساس آن برنامه زمان بندی طرح جهت اجرای کامل تعهدات طرح در قالب زیرپروژه های ذیل تنظیم گردید.

هدف طرح:

ارتقا راندمان آبیاری و امکان بهتر تامین آب  48715هکتار اراضی تحت پوشش

ترمیم شکستگی هاوفرسودگی ها و ایجاد شرایط اولیه شبکه تا حد ممــکن

شبکه آبیاری دشت قزوین شامل :

کانال درجه1 به طول مجموع 94کیلومتر

کانال درجه 2 به طول مجـموع 220 کیلومتر

کانال درجـــه 3 بـه طول مجموع 320کیلومتر

کانال های درجه 4به طول مجموع حــــدودا 560کیلومتر

 

موقعیت پروژه:

شهرستان قزوین ، تاکستان و آبیک شبکه آبیاری دشت قزوین

از سد انحرافی زیاران تا منطقه کهک تاکستان به طول 94 کیلومتر

 

خلاصه عملیات اجرایی :

احداث گاردریل در نقاط  حادثه خیز شبکه آبیاری دشت قزوین به طول 19220 متر

عملیات ترمیم پوشش بتنی به حجم 22000مترمکعب وبه طول بیش از90کیلومتر

عملیات لایروبی کانال ها، سیفو ن ها، سازه ها و کالورت ها وترمیم جاده سرویس به حجم بیش از 45000 مترمکعب

تعمیر دریچه های هیدرومکانیکال کانال اصلی و تنظیم آنها

عملیات ساخت دریچه های هیدرومکانیکال کانال اصلی و کانالهای غرب شبکه

 بازدید:2903
آخرین به روزرسانی: 1395/10/20